Adatkezelési tájékoztató

A https://webke.hu weboldal üzemeltetője: Riba Orsolya EV. (székhely: 2120 Dunakeszi, Gérecz A. u. 6. adószám: 55664677-1-33, EU adószám: HU55664677, nyilvántartási szám: 54379969, statisztikai számjel: 55664677702223113, kapcsolatfelvételi cím: hello@webke.hu, telefonszám: +36 30 416-2501), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://webke.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintetteket kellő időben tájékoztatja.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, a hello@webke.hu kapcsolattartási címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adatok kezelése és az adatgyűjtés célja

 

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, a szolgáltatás megfelelő biztosításához fűződő jogos érdeken, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

A szolgáltatásaink biztosításához, és minőségének javításához az alábbi módokon használhatjuk fel az adatokat:

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapot, ajánlatkérő formot küld be, az ezen szereplő adatokat (Név – kötelező, emailcím – kötelező, telefonszám – nem kötelező) az Ön önkéntes hozzájárulása alapján őrizzük meg az ügyintézéshez szükséges ideig, a szolgáltatás teljesítésének érdekében.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a WEBKE szolgáltatásaira kért ajánlatok, vagy egyéb, Ön által kért információ kiküldésének céljából kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: a kért szolgáltatás teljesítéséig vagy törlési kérésig.

 

Hírlevél

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.
A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba.
Minden ezzel kapcsolatos folyamat során Önnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.

 

Sütik (Cookies)

Az oldal használata során sütiket (cookie) alkalmazunk. Részletes tájékoztató az alábbi oldalon: https://webke.hu/suti-szabalyzat

Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail címe és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Rackforest Kft.,
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17:30): +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu
Megismert adatok köre: webke.hu domain-en és a hozzá tartozó aldomain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Hírlevél:
MailerLite Ltd
71 Lower Baggot Str, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Megismert adatok köre: feliratkozó név és email cím.

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a webke.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – adatai és a weboldalon történt látogatás során tett interakciói.

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

 

 

Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a  a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

 

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

 

A felhasználó jogai a személyes adatokra vonatkozóan

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatforrásokra vonatkozó információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

További információk

 

Hogyan védjük a felhasználók személyes adatait

Adatkezelő mindent megtesz a birtokába került személyes adatok biztonságáért. Ugyanakkor teljes felelősséget nem tud vállalni az esetleges támadások ellen. Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, fiókja jelszóval védett. Kérjük, a saját adatai biztonsága érdekében jelszavát ne adja ki illetékteleneknek, és megfelelő erősségű jelszóval gondoskodjon adatai védelméről.

Érvényben lévő eljárás adatkezelési sérelmek esetén

Adatkezelési incidens esetén Adatkezelő az előírt intézkedések alapján jár el, tájékoztatja az érintetteket a történtekről, mindent megtesz az incidenst előidéző körülmény megszüntetéséért, valamint minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megelőzni bármilyen adatvédelmi probléma felmerülését.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Jelenleg nem történik profilalkotás a https://webke.hu weboldalon.